The cost of education at the KAU School is 2 250 000 tenge per year or 250,000 tenge per month.
The amount of a one-time entrance fee is 150,000 tenge.
The cost of training includes:

 • obligatory state program
 • additional education (circles)
 • four meals a day
 • doing homework

The KAU school has transportation for children with all the conditions for comfort.
The cost of delivery is 40 000 tenge per month.

The following discounts are available to KAU School entrants and students:

 • 5% discount for one academic year with 100% payment for one academic year. Payment deadline: August 25.
 • 5/7/10% discount for each student for members of one family of the first degree of kinship, for each child (brothers/sisters of students).
 • 25% discount on registration fee from 2 and more.

KAU School оқу құны жылына 2 250 000 теңге немесе айына 250 000 теңге.
Бір жолғы кіру жарнасының сомасы 150 000 теңгені құрайды.
Оқыту құнына мыналар кіреді:

 • міндетті мемлекеттік бағдарлама
 • қосымша білім беру (үйірмелер)
 • күніне төрт мезгіл тамақтану
 • үй тапсырмасын орындау

KAU School балалардың жайлылығы үшін барлық жағдай жасалған көлік бар.
Жеткізу құны айына 40 000 теңге.

KAU School талапкерлер мен студенттерге келесі жеңілдіктерді ұсынады:

 • Бір оқу жылы үшін 100% төлеммен бір жыл оқуға 5/7/10% жеңілдік. Төлеу мерзімі: 25 тамыз.
 • Бірінші дәрежелі қарым-қатынастағы бір отбасының мүшелері үшін әрбір студентке 5% жеңілдік, әрбір балаға (оқушылардың аға-әпкелеріне).
 • 2 немесе одан да көп балаға тіркеу жарнасына 25% жеңілдік.

Стоимость обучения в KAU School составляет 2 250 000 тенге в год или 250 000 тенге в месяц.

Сумма единовременного вступительного взноса составляет 150 000 тенге.

В стоимость обучения входит:

 • обязательная государственная программа
 • дополнительного образования (кружки)
 • четырехразовое питание
 • выполнение домашних заданий

В KAU School есть транспорт для детей со всеми условиями для комфорта. Стоимость доставки составляет 40 000 тенге в месяц.

Абитуриентам и студентам KAU School предоставляются следующие скидки:

 • Скидка 5% на один учебный год при 100% оплате за один учебный год. Крайний срок оплаты: 25 августа.
 • Семейная скидка 5% на каждого студента для членов одной семьи первой степени родства, на каждого ребенка (братьев/сестер студентов).
 • Скидка 25% на регистрационный взнос от 2-х и более человек.